Opracowanie i sprzedaż oferty franczyzy

Powodzenie placówki pilotażowej ma zasadnicze znaczenie przy tworzeniu oferty franczyzy. Doświadczenie zdobyte w czasie jej zakładania i w toku jej prowadzenia stanowi podstawę dla skonstruowania poszczególnych elementów oferty franczyzy.

Oferta franczyzy powinna zawierać, w postaci możliwej do przekazania innym, ujęte łącznie wszystkie elementy danego biznesu oraz całokształt doświadczenia franczyzodawcy. Oczywiście, poszczególne elementy opisane poniżej nie będą miały zastosowania we wszystkich przypadkach i detale będą się różnić w zależności od rodzaju prowadzonej działalności.

Pracę nad ofertą franczyzy franczyzodawca powinien rozpocząć od określenia kryteriów, na podstawie których wybierane będą lokalizacje dla punktów franczyzowych oraz zakres terytorium, na którym będzie działać franczyzobiorca. Funkcjonowanie niektórych placówek franczyzowych często zależy od specyfiki ich lokalizacji. Z kolei działanie innych placówek franczyzowych może być uzależnione od reklamy i marketingu wspieranych kontaktem telefonicznym. Systemy franczyzowe działające w handlu detalicznym i w gastronomii należą do tej pierwszej kategorii podczas, gdy systemy franczyzowe działające w sprzedaży domokrążnej do tej drugiej.

Poniższe wskazówki powinny być brane pod uwagę przy ocenie poziomu obrotów, jakie może wygenerować dana placówka. Wskazówki te mogą być stosowane przy prowadzeniu każdego rodzaju działalności niezależnie od tego, czy działa ona w systemie franczyzowym, czy nie. Odmienność polega na tym, że franczyzobiorca oczekuje korzyści wynikających z know-how franczyzodawcy oraz z jego doświadczenia, podczas gdy przedsiębiorca nie działający w systemie franczyzowym musi samodzielnie wypracować know-how i samodzielnie zdobywać doświadczenie. Ale we franczyzie, w której oferuje się swoje know-how innym osobom, podstawy działalności franczyzodawcy muszą być ugruntowane, tak by zapewnić, że oferowana franczyza oraz późniejsze doradztwo będą skuteczne. Franczyzobiorca nie potrzebuje franczyzodawcy, aby ten podejmował za niego decyzje nie dysponując odpowiednimi informacjami. Sam może to zrobić.

Przy wybieraniu lokalizacji dla punktu franczyzowego należy wziąć pod uwagę następujące czynniki:

 • Rodzaj ulicy (np. handlowa) oraz otoczenie;
 • Natężenie ruchu ulicznego oraz pieszego;
 • Poziom rozpoznawalności lokalu oraz ekspozycji jakie zapewnia lokalizacja;
 • Punkty, obiekty i inne udogodnienia, np. atrakcje turystyczne oraz ruch klientów jaki mogą generować.

W przypadku franczyzy w systemie domokrążnym, w którym franczyzobiorca odwiedza klienta należy dokonać uważnej oceny obszaru działania oraz jego potencjału do dostarczania odpowiedniego poziomu przychodów, aby ustalić jaki jest realistyczny zakres obszaru niezbędnego do prowadzenia działalności. Doświadczenie powinno być zdobywane zarówno na obszarach miejskich, jak i pozamiejskich. Należy pamiętać, że mogą występować znaczne różnice w gęstości zaludnienia obszarów miejskich.

Po zadecydowaniu, na podstawie odpowiednich kryteriów, że dana lokalizacja jest akceptowalna należy także ocenić czy pomieszczenia lokalu są odpowiednie do prowadzenia danej działalności. Oczywiście kwestię tę należy brać pod uwagę niezależnie od tego, czy działalność oparta jest na franczyzie. Czynniki mające wpływ na prowadzenie działalności, które należy wziąć pod uwagę to:

 • Rozmiar lokalu oraz możliwość pomieszczenia w nim wszystkich niezbędnych urządzeń, instalacji i sprzętu, przy jednoczesnym zapewnieniu wystarczającej powierzchni sprzedaży lub powierzchni, na której będą świadczone usługi;
 • Możliwość przystosowania placówki do prowadzenia w niej działalności. Należy wziąć pod uwagę potrzebę zapewnienia odpowiedniej wentylacji oraz warunków bezpieczeństwa i higieny pracy stosownych do danego rodzaju działalności, a także konieczność przystosowania placówki do potrzeb pracowników i klientów niepełnosprawnych;
 • Dostępność w lokalu niezbędnych usług użyteczności publicznej;
 • Wysokość składki ubezpieczeniowej, czynszu najmu oraz innych opłat,
 • Warunki na jakich zostanie zawarty najem;
 • Oszacowanie kosztów oraz prawdopodobieństwo uzyskania wszystkich niezbędnych pozwoleń i uzgodnień.

Doświadczenie zdobyte w czasie prowadzenia placówki pilotażowej umożliwi franczyzodawcy przygotowanie standardowych planów i specyfikacji, a także zestawów sprzętu lub urządzeń sklepowych, które mogą mieć charakter modułowy.

Należy sprecyzować elementy podstawowego wyposażenia konieczne do prawidłowego funkcjonowania placówki. Franczyzodawca powinien także:

 • doradzać franczyzobiorcy w zakresie wystroju punktu franczyzowego, który powinien być zgodny z ustalonym wizerunkiem marki;
 • udostępnić franczyzobiorcy wzory wniosków i formularzy niezbędnych w celu uzyskania właściwych pozwoleń budowlanych oraz przewidywać problemy, z którymi przyjdzie się zmierzyć obu stronom.

Franczyzodawca może ustalić z dostawcami podstawowych materiałów i towarów, w które zaopatrywana ma być jednostka franczyzowa, preferencyjne warunki dostaw i płatności. Takie ustalenia mogą dotyczyć także toreb, opakowań i innych materiałów, które są używane w handlu. Można również ustalić, że będą one oznaczone znakiem towarowym lub nazwą handlową franczyzodawcy. Ustalenia dotyczące wyposażenia w sprzęt oraz ewentualnych dostaw części zamiennych powinny uwzględniać zapotrzebowanie odbiorców oraz regulować kwestie napraw i serwisu.

Należy w formie pisemnej przygotować szczegółowy opis zakresu obowiązków wszystkich pracowników. Poszczególne opisy stanowisk pracy powinny wpisywać się w całościowy schemat organizacyjny firmy franczyzodawcy.

Musi być opracowana literatura promocyjna, w tym materiały reklamowe, przeznaczone dla punktów sprzedaży, a także standardowe druki firmowe.

Franczyzodawca powinien ustalić plan szkoleń dla franczyzobiorców i ich personelu oraz wszelkie kwestie z tym związane. Należy podkreślić wagę poprawnej struktury programów szkoleniowych. Jest to ważna kwestia i nie można do niej stosować zasady „Zrobię z tym coś, gdy pojawi się pierwszy franczyzobiorca”. Zasady szkoleń muszą być jednoznacznie określone. W szczególności powinien być precyzyjnie ustalony czas trwania kursu szkoleniowego oraz sposób jego przeprowadzenia. Pierwszy kontakt między franczyzodawcą a franczyzobiorcą podczas szkolenia wstępnego ma istotne znaczenie dla jakości ich późniejszej relacji. Szkolenie wstępne musi obejmować wszystkie elementy związane z funkcjonowaniem systemu franczyzowego tak, by franczyzobiorca po odbyciu go był w stanie poprowadzić własną placówkę zgodnie z ustaleniami wynikającymi z umowy. Choć standardy muszą być na wysokim poziomie, szkolenie nie może być zbyt długie, aby franczyzobiorca biorący w nim udział nie poniósł z tego powodu uszczerbku finansowego.

Franczyzodawca powinien przygotować proste procedury księgowe oraz procedury prowadzenia przedsiębiorstwa, z którymi franczyzobiorca będzie miał do czynienia. Szkolenie powinno obejmować praktyczne zastosowanie tych procedur.

Procedury księgowe, schematy i systemy prowadzenia działalności mają za zadanie osiągnięcie dwóch celów. Pierwszym jest uzyskanie pewności, że informacje docierające do franczyzobiorcy dadzą mu dokładny obraz stanu finansowego firmy. Bez aktualizowanych informacji dotyczących zarządzania finansami trudno jest podejmować właściwe decyzje związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Drugim celem jest dostarczenie franczyzodawcy informacji, które umożliwią mu udzielanie franczyzobiorcom wsparcia we właściwym zakresie, jak również pozwolą mu na usprawnianie mechanizmów kontrolnych.W ten sposób franczyzodawca zbiera także informacje niezbędne do prowadzenia rozmów z kandydatami na franczyzobiorców. Dopływ informacji od wszystkich franczyzobiorców umożliwi franczyzodawcy zgromadzenie wartościowych danych dotyczących działania systemu, jak również łatwiejsze wykrywanie błędów w funkcjonowaniu franczyzobiorców.

Wszystkie wspomniane wyżej elementy zostają łącznie zebrane w pakiecie franczyzowym. Pakiet jest podstawowym „produktem” oferowanym na sprzedaż przez franczyzodawcę potencjalnym franczyzobiorcom.

Udostępnij

Dołącz do newslettera

© 2021 All Rights Reserved.